Przejdź do głównej treści
Menu

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.drherbich.eu prowadzony jest przez Dr Herbich sp. z o.o., zamieszkałego przy ul. Akademickiej 17, 65-240 Zielona Góra, NIP: 9731018605, Regon: 081234166.
 2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pomocą adresu skrzynki elektronicznej: info@drherbich.eu, bądź pod numerami telefonów: 68 500 5000, 68 327 2455.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 4. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów będących Konsumentami, jak i Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, korzystających ze Sklepu Internetowego.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do złożenia przez Klienta Zamówienia, jak również utworzenia i prowadzenia Konta.
 6. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Ilekroć w Regulaminie używa się poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. Cena – kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Przedmiotu Transakcji na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży, określona w polskich złotych. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy.
  2. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta prowadzonego w Sklepie internetowym, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Przy Rejestracji Konta wymagane jest dwukrotne powtórzenie Hasła. Klient jest zobowiązany do ujawniania Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Sprzedawca umożliwia Klientowi zmianę Hasła na życzenie Klienta.
  4. Klient – osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązany jest do uzyskania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
  5. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
  6. Konto – Nieodpłatna usługa elektroniczna, prowadzona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcji i usług Sklepu. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła ustalonego przy Rejestracji. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Przedmiotu Transakcji, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnionych przez Sprzedawcę. Konto jest prowadzone dla sklepów medycznych i aptek, oraz lekarzy i podmiotów medycznych jak również osób fizycznych chcących dokonać zakupu przez Sklep Internetowy.
  7. Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta (rejestracji).
  8. Przedmiot Transakcji – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Przedmioty Transakcji prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wprowadzone do obrotu na rynek polski zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami prawa.
  9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)
  10. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana przez Klienta w Sklepie Internetowym, pozwalająca na utworzenie indywidualnego Konta Klienta.
  11. Sklep Internetowy – platforma internetowa umożliwiająca składanie Zamówień oraz świadczenie usług udostępnionych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym: www.drherbich.eu.
  12. Sprzedawca – Dr Herbich sp. z o.o. prowadzący działalność gospodarczą w Zielonej Górze, przy ul. Akademickiej 17, 65-240 Zielona Góra, NIP: 9731018605, Regon: 081234166.
  13. Umowa Sprzedaży – określa warunki sprzedaży Przedmiotu Transakcji na rzecz Klienta za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, takie jak koszty wysyłki. Umowa Sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa Przedmiot Transakcji, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może również zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w Regulaminie, co na żądanie Stron będzie potwierdzone w formie pisemnej.
  14. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania ze Sklepu Internetowego, umożliwiającego zawarcie Umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie funkcjonowanie Sklepu Internetowego u Klienta, który nie spełnia minimalnych wymagań technicznych pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie/wyświetlanie strony.
  15. Wyrób Medyczny – wyrób medyczny w znaczeniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.).
  16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Akceptacja Zamówienia równoznaczna jest z zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 2. Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto
  2. Umożliwienie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie.
  3. Umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka.
  4. Umożliwienie Klientom przeglądania treści umieszczonych w Sklepie Internetowym.
  5. Newsletter
  6. Przechowywanie i udostępnianie za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta.
 2. Korzystanie z Konta wymaga wypełnienia formularza, akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, a także postanowień dotyczących polityki prywatności i kliknięciu pola Zarejestruj.
 3. Klient jest zobowiązany do podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych i wymaganych danych Klienta, a także do ich niezwłocznej aktualizacji.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług i funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także w zgodzie z zasadami współżycia społecznego.
 5. Klient jest zobowiązany do terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych kosztów w pełnej wysokości, a także do terminowego odbioru dostarczonych Przedmiotów Transakcji.
 6. Klient jest zobowiązany do terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.
 7. W przypadku chęci rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Klient może wysłać stosowne oświadczenie listownie na adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez wiadomość elektroniczną.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem nieodpłatnych Usług Elektronicznych można składać poprzez adres e-mail info@drherbich.eu lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

§ 3. Zawieranie umów sprzedaży

 1. Główne cechy świadczenia, z uwzględnieniem Przedmiotu Transakcji są określone na stronie Przedmiotu, w ramach działania Sklepu Internetowego. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
  1. W Sklepie internetowym (poprzez Konto lub w ramach jednorazowego zakupu).
  2. Poprzez kontakt ze Sprzedawcą (telefonicznie, e-mailowo, listownie).
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem następuje po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia, za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:
  1. Klient dodaje wybrane Przedmioty Transakcji do Koszyka, po czym jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia. Klient posiadający Konto w Sklepie potwierdza w formularzu zamówienia poprawność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik nieposiadający Konta w Sklepie wypełnia formularz samodzielnie w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych Klienta. Podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących Przedmiotu Transakcji, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest również podanie firmy, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT również numeru NIP.
  2. Klient wybiera jeden z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
  3. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
  4. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (poprzez zatwierdzenie formularza). W przypadku Klienta, który składa Zamówienie bez utworzenia Konta, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu Sklepu jak również Polityki Prywatności.
  5. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, Klient może być przekierowany do zewnętrznego systemu obsługi płatności internetowych, w celu dokonania płatności.
 4. Sprzedawca w odpowiedzi na złożone Zamówienie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści Umowy Sprzedaży. W wypadku w którym Sprzedawca nie będzie mógł przyjąć oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostanie zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dniu zwraca Klientowi uiszczone przez Niego płatności.
 5. Sprzedawca może poinformować Klienta o statusie złożonego przez niego Zamówienia (telefonicznie lub e-mailowo).

§ 4. Sposób i termin płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:
  1. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Poprzez płatność elektroniczną i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów internetowych.
  4. Gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Możliwe aktualne sposoby uiszczenia płatności określone są każdorazowo w trakcie składania Zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie, w przypadku braku możliwości wyboru konkretnego sposobu płatności, nie jest on dostępny w danym Zamówieniu.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności z góry, Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość elektroniczną. Nieuiszczenie płatności w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia skutkować będzie brakiem przyjęcia złożonej przez Klienta oferty.
 5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu jest warunkiem powodującym rozwiązanie Umowy.

§ 5. Koszt, sposób i termin dostawy

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w Sklepie Internetowej w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili złożenia przez Klienta oferty.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska.
  2. Przesyłka kurierska pobraniowa.
 4. Termin dostawy Produktu wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano termin krótszy, bądź dłuższy z uwagi na brak magazynowy Produktu.
 5. Początek biegu terminu dostawy ma miejsce w dniu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, a w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6. Reklamacja, wymiana i zwrot Przedmiotu Transakcji

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu Transakcji Klientowi bez wad. Sprzedawca udziela Gwarancji na oferowane przez siebie Przedmioty na okres .. miesięcy od dnia wydania Przedmiotu Transakcji Klientowi.
 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przedmiotem Gwarancji są wszelkie wady fizyczne Przedmiotu Transakcji, rozumiane jako niezgodność z umową stanowiąca brak właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowach zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu oznaczony i wynikający z przeznaczenia lub stan niezupełny Przedmiotu Transakcji.
 4. W ramach udzielanej Gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego Przedmiotu Transakcji na wolny od wad, w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
 5. Jeśli wada Przedmiotu występuje, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. Klient może złożyć Reklamację pisemnie na adres Sprzedawcy bądź w wiadomości elektronicznej, załączając dowód zakupu i opis wady Przedmiotu. Klient jest zobowiązany do przesłania Przedmiotu Transakcji w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji przesyłką poleconą.
 6. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Klient jest upoważniony do wymiany zakupionego Przedmiotu Transakcji w terminie i okolicznościach, na zasadach i po spełnieniu przesłanek określonych w warunkach wymiany pessara ginekologicznego.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji tj. 06.12.2021.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania, rozpowszechniania, utraty lub uzyskania dostępu do danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Treść regulaminu Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie pod następującym adresem url skąd Klient może w każdym czasie sporządzić jego wydruk.
 5. Wszelkie wymagane właściwymi przepisami prawa certyfikaty dotyczące wyrobów medycznych oferowanych jako Przedmiot Transakcji znajdują się TUTAJ (WSTAWIĆ ODNOŚNIK)
 6. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 KC.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o wyrobach medycznych, Ustawy prawo farmaceutyczne oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Newsletter
Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności *
Wymień swój pessar na inny nawet do 3 miesięcy od jego zakupu
Wymień pessar

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Zamknij
Dr Herbich - producent - pessary ginekologiczne, położnicze nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu